Privātuma politika

Privātuma politikaOCTA Kalkulators
KASKO Kalkulators
 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk — Personas dati).
  2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers", reģ.Nr.40003633935 (turpmāk — “Attollo brokers” un/vai “Mēs”) kā apdrošināšanas brokeru kompānija ikdienā apstrādā personas datus. Apzinoties, ka personas dati ir Jūsu vērtība, Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā.
  3. Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kuru personas datus apstrādā Attollo brokers. Attiecībā uz jautājumiem, kas skar darba tiesiskās attiecības, atsevišķi sniedzam papildu informāciju.
  4. Šīs politikas mērķis ir informēt Jūs un sniegt skaidrojumu par to, kādā veidā un kādiem mērķiem personas dati tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām. Tomēr, lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.
 2. Kādus Personas datus apstrādā Attollo brokers?
  1. Jūsu personas datu apstrāde ir saistīta ar Attollo brokers apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu. Informācija, ko iegūstam par personu, ir atkarīga no konkrētā apdrošināšanas produkta. Piemēram:
   1. Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, kā arī cita informācija);
   2. Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa numurs, kā arī cita informācija);
   3. Informācija par transportlīdzekli (reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa marka un modelis, informācija par aprīkojumu, transportlīdzekļa fotogrāfijas, kā arī cita informācija);
   4. Informācija par īpašumu (atrašanās vieta, īpašumu raksturojošā informācija, informācija par iedzīvi un iekārtām, informācija par apsardzi, kā arī cita informācija);
   5. Informācija par ceļojumiem (informācija par ceļojuma galamērķi un ceļotājiem, par plānotajām brauciena aktivitātēm, kā arī cita informācija).
 3. Kā Attollo brokers iegūst Personas datus?
  1. Personas datus varam saņemt vairākos veidos, tai skaitā:
   1. Datu subjekts pats iesniedzis savus Personas datus, t.i., sagatavojot datu subjektam apdrošināšanas piedāvājumu, piesakoties jaunumu saņemšanai, piesakoties vakancei Attollo brokers, pieprasot informāciju, sazinoties ar Mums un citos gadījumos;
   2. Attollo brokers var saņemt Jūsu personas datus no personas, kurai ir nodoms slēgt apdrošināšanas līgumu Jums par labu. Piemēram, ja nelaimes gadījuma apdrošināšanas līgumā Jūs esat norādīts ka labuma guvējs, vai ceļojuma apdrošināšanas polisē Jūs esat noradīts, ka apdrošinātā personā.
   3. Attollo brokers saņem personas datus no apdrošināšanas sabiedrībām, ja jūs izmantojāt mūsu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus.
  2. Apmeklējot Attollo brokers mājas lapu, var tikt izmantotas sīkdatnes. Detalizētāka informācija par sīkdatnēm https://www.attollo.lv/lv/sikdatnes.
 4. Kā Attollo brokers izmanto Personas datus?
  1. Attollo brokers apstrādā Personas datus, lai nodrošinātu apdrošināšanas pakalpojumus, sniegtu efektīvu apkalpošanu, nodrošinātu sadarbību, kā arī saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšanu.
  2. Attollo brokers apstrādā Personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem, piemēram:
   1. Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšanai;
   2. Klientu konsultēšanai apdrošināšanas jautājumos;
   3. Sazināšanās ar klientiem, lai organizētu apdrošināšanas polises atjaunošanu;
   4. Personāla vadības nolūkā (piemēram, veicot personāla atlasi);
   5. Iesniegumu izskatīšanai un apstrādei;
   6. Sadarbības nodrošināšanai ar sadarbības partneriem;
   7. Saistošo normatīvo aktu izpildei;
   8. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Attollo brokers.
  3. Attollo brokers apstrādā Personas datus tikai balstoties uz noteiktiem tiesiskiem (juridiskiem) pamatiem, piemēram:
   1. Datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
   2. Jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei;
   3. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
   4. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums kā pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
   5. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.
   6. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai realizētu mūsu vai trešās personas likumiskās (leģitīmās) intereses. Apstrādājot personas datus uz šī pamata, mēs īpaši vērtējam samērīgumu un to, vai Jūsu tiesības uz privātumu konkrētajā situācijā nav svarīgākas, salīdzinot ar attiecīgo mūsu vai trešās personas likumisko (leģitīmo) interesi.
  4. Attollo brokers likumīgās (leģitīmas) intereses ir:
   1. veikt komercdarbību;
   2. sniegt apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus;
   3. pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai datu subjekta apkalpošanas laikā — telefoniski, elektroniski, klātienē;
   4. aizstāvot klienta intereses, atgādināt par apdrošināšanas līguma beigām;
   5. reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
   6. novērst noziedzīgu nodarījumu, piemēram krāpšanu;
   7. pierādīt pienākuma izpildi;
   8. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
   9. administrēt maksājumus;
   10. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai un citi.
 5. Kam Attollo brokers var sniegt Personas datus?
  1. Attollo brokers nodrošina konfidencialitāti un neizpauž trešajām personām Jūsu personas datus vai pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot ja Personu datu apmaiņa var būt nepieciešama atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis, piemēram:
   1. Apdrošināšanas sabiedrības, kurām jānodod Klienta dati apdrošināšanas piedāvājuma saņemšanai, apdrošināšanas līguma noslēgšanai un apkalpošanai, pārstāvot Klienta intereses. Apdrošināšanas sabiedrībām Mēs nododam datus uz sadarbības līguma pamata.
   2. Mums ir pienākums sniegt informāciju valsts iestādēm un citām publiskām personām vai trešajām personām, ja tas ir noteikts normatīvajos aktos;
   3. Iestādes/uzņēmumi, kas nodarbojas ar parādu piedziņu. Tai skaitā, parādu piedziņas uzņēmumi, tiesu izpildītāji, administratori un citas personas parādu piedziņas procesā.
  2. Attollo brokers ietvaros piekļuve Jūsu personas datiem ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai.
 6. Cik ilgi Attollo brokers glabā datus?
  1. Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos nolūkus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
   1. likumā noteiktie noilguma termiņi attiecībā uz konkrētiem prasījuma veidiem;
   2. likumā noteikti dažādu dokumentu glabāšanas termini, piemēram, likumā “Par grāmatvedību” vai Arhīva likumā.
 7. Kā Attollo brokers apstrādā Personas datus?
  1. Apstrādājot personas datus, Attollo brokers ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citus piemērojamos tiesību aktus datu apstrādes jomā.
  2. Attollo brokers datu apstrādi organizē, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas ir nepieciešami saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Savienības piemērojamiem tiesību aktiem.
 8. Kādas ir datu subjekta tiesības?
  1. Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi:
   1. Piekļuve personas datiem. Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstādi un pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem. (Regulas 15.pants).
   2. Personas datu labošana. Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Attollo brokers veikt to papildināšanu vai labošanu (Regulas 16.pants).
   3. Personas datu dzēšana. Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvie akti pieprasa mums saglabāt datus (Regulas 17.pants).
   4. Apstrādes ierobežojums. Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi (Regulas 18.pants).
   5. Datu pārnesamība. Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti (Regulas 20.pants).
   6. Iebildums pret apstrādi. Jums ir tiesības iebilst savu Personas datu apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās (Regulas 21.pants).
   7. Tiesības atsaukt piekrišanu. Detalizētāk šis Politikas 9.punktā.
   8. Tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar datu subjektu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja datu subjekts ir devis savu nepārprotamu piekrišanu (Regulas 22.pants).
  2. Datu subjekts var iesniegt motivētu pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
   1. rakstveida formā klātienē Attollo brokers juridiskajā adresē Tomsona ielā 30-116, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu attollo@attollo.lv.
  3. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Attollo brokers pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  4. Attollo brokers atbildi Datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc Datu subjekta pieprasījuma.
  5. Attollo brokers uzraudzības iestāde saistībā ar personas datu aizsardzību ir Datu valsts inspekcija. Pirms vēršaties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, aicinām Jūs vispirms vērsties ar savu lūgumu pie mums.
 9. Datu subjekta tiesības atsaukt piekrišanu
  1. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir — zvanot 67311992, rakstot uz e-pastu attollo@attollo.lv vai klātienē Attollo brokers juridiskajā adresē Tomsona ielā 30-116, Rīgā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Taču ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšanas gadījumā mēs nevarēsim izpildīt to mērķi, kādam šāda piekrišana tika iegūta. Atsevišķos gadījumos mēs nespēsim turpināt pakalpojumu sniegšanu.
  2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā.
  3. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 10. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

  Mēs apstrādājam Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Taču, ja mums būs nepieciešams nosūtīt Jūsu datus personām, kas atrodas citās valstīs, šādos gadījumos Attollo brokers nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 11. Kā iespējams uzzināt informāciju par izmaiņām šajā Privātuma politikā?

  Mēs regulāri pārskatīsim šo Privātuma politiku. Tādēļ aicinām regulāri iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo versiju. Tā pieejama Attollo brokers juridiskajā adresē Tomsona ielā 30-116, Rīgā un Attollo brokers mājas lapā www.attollo.lv. Kad veiksim izmaiņas šajā politikā, par to informēsim ar paziņojumu Attollo brokers mājas lapā.

 12. Kā sazināties ar Attollo brokers?

  Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, aicinām Jūs sazināties ar Attollo brokers, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju vai sazinoties ar Attollo brokers datu aizsardzības speciālistu:

  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers"
  Tomsona iela 30-116, Rīga, Latvija, LV-1013
  Tālr.: (+371) 67311992, (+371) 67311955
  Fakss: (+371) 67311990, e-mail: attollo@attollo.lv
  Datu aizsardzības speciālists: personasdati@attollo.lv